>>>ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกของ คุณลัดดาวัลย์ ร่วมกล้า ค.บ. หมู่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา<<< /

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์
            เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอันนี้
            1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
            2.อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
            3.อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            4.บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
            5.บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
            6.วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
            7.ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
            8.ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            9.ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
            10.ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            11.ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
            12.ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน
           หน่วยการเรียนที่ แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมายความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
            หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
            หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
            หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
            หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
            หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
            หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
            หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์(e-Book)
            หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
            หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

รูปแบบของกระบวนการเรียนการสอน
     ·วิธีสอน :  เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
     ·เนื้อหาบทเรียน :  เนื้อหาวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
     · เครื่องมือกำกับการเรียนรู้ : ความซื่อสัตย์(integrity)
กิจกรรมการเรียนการสอน
     1.รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(blended learning)ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
     2.เทคนิควิธีสอน
          2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
          2.2 การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
          2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
            -    การซักถาม
            -    การอภิปราย
            -    การทำแบบฝึกหัด
            -    การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง
            -    ความมีเหตุผล
            -    ความพอประมาณ
            -    ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
            -    เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
            -    เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  


ลักษณะที่พึงประสงค์
            ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
      -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
      -  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
      -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
      -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
      -  มีความคิดสร้างสรรค์
      -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
      -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้
     1.  ห้องสมุด
     2.  อินเตอร์เน็ต
     3.   เอกสารประกอบการสอน
     4.   ตัวอย่างเว็บบล็อก
     5.   สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
     6.   ชุมชนท้องถิ่นความซื่อสัตย์ (integriry)
     เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
     การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความซื่อสัตย์
1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
     ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
     หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
     ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
     ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
     ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
     ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
     ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
     รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
     ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
     ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
     ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
     ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
     ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
     ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
     แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
     ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
     นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

ประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์
     1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
     2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
     3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
     4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
     6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
     7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
     8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
     9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
     10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
     11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
     12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

43 ความคิดเห็น:

 1. สวยมากครับ วันไหนว่างๆ ช่วยสอนเราทำหน่อยนะครับ

  ตอบลบ
 2. มีความพยายามในการศึกษาค้นคว้า และปรับปรุงแก้ไขงานให้สมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ เป็นตัวอย่างนำทางให้เพื่อนๆมีแนวปฏิบัติได้ ขอให้รักษาคุณภาพของงานเช่นนี้ตลอดไป

  ตอบลบ
 3. สวยมาก ตัวอักษรกับพื้นหลัง เข้ากันมาก อ่านแล้วสบายตามากเลย เหมยลี่ ขอยืมไปปรับปรุงให้กับ บล๊อคของพี่บ้าง นะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้เลยค่ะพี่โต้ง....เหมยยินนดีค่ะ

   ลบ
 4. สวัสดีครับน้องเหม๋ย บล็อกนี่ทำได้ดีมากครับ แนวคิดการออกแบบดูดีเป็นเอกลักษณ์ การจัดวางหน้าที่ลงตัว หัวบล็อกก็สวย ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี การใส่สีตัวอักษรที่อ่านแล้วดูสบายตา น่าอ่านมาก ทั้งคุณภาพของ ลูกเล่นที่น่ารักสดใส วีดีโอที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่ง ข้อความที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้ น่าเรียนรู้ น่าสนใจ อ่านแล้วไม่เบื่อ เป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยี่ยมชม สามารถนำเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดี มีกระตุกมีดีเรบ้าง แต่เป็นเพราะเนื้อหาที่อัดแน่น อันนี้ไม่ว่ากันครับ โดนรวมแล้วเต็ม10ให้100 :)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เหมยขอบคุณมากนะค่ะพี่แอม...ที่เข้ามาเยี่ยมชม

   ลบ
 5. บล๊อคนี้เนื้อหาสาระเยอะ ลูกเล่นน่าสนใจดูแล้วสบายตา สีตัวหนังสือ ก็ตัดกับพื้นหลังได้ดี
  และก็มีวิดิโอเกี่ยวกับนวัตกรรม และเศรฐกิจพอเพียง ยิ่งทำให่ดูน่าสนใจเข้าไปอีก
  สรุปในภาพรวมถือว่าดีมากครับ

  ตอบลบ
 6. เริ่มต้นหัวบล็อกสวยมากดูแล้วสบาบตาและมีความละเอียดอ่อนมากในการใช้ Photoshop และด้านของเนื้อหามีเนื้อหาที่น่าสนใจและสีสันสวยงามดูแล้วภาพรวมของบล็อกน่าอ่านและดึงดูดความสนใจได้ดีเเลยทีเดียว และด้านคลิป VDO น่าสนใจมากมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆ

  ตอบลบ
 7. บล็อกของเธอดีมากดูแล้วน่าอ่าน น่าค้นคว้าหาความรู้ดี มีคุณภาพดีเยี่ยม ดูสีสีนแปลกตา มีความขยันในการค้นหารูปแบบต่างได้ดี ขอให้พัฒนาแบบนี้ตลอด เรื่อยๆนะจ๊ะ

  ตอบลบ
 8. เริ่มต้นที่หัวบล็อกสวยมากดูแล้วสบายตาดี เนื้อหาก้อน่าสนใจ สีสันของตัวหนังสือก้อโอเคสามารถดึงดูดผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ มีการตกแต่งด้วยการ์ตูนและดอกไม้ได้อย่างเหมาะไม่มากไม่น้อยสนเกินไป ส่วนคลิปวิดีโอก้อให้ความรู้ได้ดีเลยทีเดียว

  ตอบลบ
 9. ผมชอบหัวบล็อกมาเลยครับ และสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขในการที่ได้อ่านคือ สีตัวหนังสือสดใสมากครับผมอ่านไปมีความสุขไปครับ ทำให้ผมได้พักผ่อนและได้ความรู้ไปในขณะเดียวกัน ภาพรวมของบล็อกสวยงามมากครับ ส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขผมว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับ สวยงามมากครับ

  ตอบลบ
 10. หัวบล๊อกสวยดีค่ะ ตัวหนังสือใหญ่ดีอ่านได้ไม่เบื่อสีสันของตกแต่งดูเข้ากับสีตัวหนังสือดีค่ะ เพลงก้โอยุแต่ควรปรับเรื่องเสียงให้มันเบาลงกว่านี้นิดนึง ดังไปมันรบกวนเวลาอ่านเนื้อหาค่ะ

  ตอบลบ
 11. บล็อกนี้ สวยมากคับ ดูแล้วสบายตาดี เนื้อหาก่อไม่ติดกันเกินไป อ่านไปก่อมีภาพสวยๆๆ คอยให้สายตาได้พักบ้างและตัวหนังสือก่อไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ทำให้อ่านแล้วสบายตา เนื้อหารอบข้าง วีดีโอ และภาพเข้ากับเนื้อดีคับ แถงยังมีเพลงให้ฟังทำให้รูสึกสบายอีกด้วยคับ ดูภาพรวมแล้วบล็อกนี้ดูดีคับ

  ตอบลบ
 12. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 13. บล็อกนี้สวยมาก ถ้ามีโอกาสสอนเราบ้างนะภาพรวมดูดีมากเลยจร้า

  ตอบลบ
 14. บล็อกสวยงามมาก หัวบล็อกสีตัวหนังสือเห็นได้ชัดเจน ตัวหนังสือของบทความ ตัวใหญ่ สีสวย อ่านง่าย สบายตา และมีเส้นคั้นระหว่างบทความ ทำให้เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างทั้งสอง วีดีโอ ลิ้งค์ รูปถาพ ต่างๆ จัดได้สวยงาม ^^

  ตอบลบ
 15. บล็อกมีสวยงามดีค่ะ ตัวหนังสือก็มีสีสันสวยงามอ่านง่ายไม่แสบตาเกินไป

  ตอบลบ
 16. บล็อกโดยรวมสวยค่ะ มีสีสันสดใส ตกแต่งได้สวยงาม เพลงฟังแล้วก็สบายหู ค่ะ

  ตอบลบ
 17. หัวบล็อกตกแต่งได้สวยงามคะ สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีเนื้อหาครบถ้วน เพลงฟังแล้วสบายหู ทำได้ดีมากเลยคะ

  ตอบลบ
 18. หัวบล็อกสวยมาก สีสันใส ส่วนในเรื่องของเนื้อหาเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ภาพและ VDO น่าสนใจมาก ค่ะ โดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรต้องปรับปรุงค่ะ

  ตอบลบ
 19. ทำได้น่าศึกษามากครับดูแล้วน่าสนใจ สีสรรค์สดใส ตกแต่งสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ อ่านแล้วเข้าใจง่าย สบายตายิ่งศึกษายิ่งเพลิดเพลินครับ ไม่มีไรต้องปรับปรุงคับ สวยมาก :')

  ตอบลบ
 20. หัวบล็อกสวมากเลยนะคะ องค์ประกอบครบทุกอย่าง โดยรวมถือว่าดีมากๆๆๆเลยค่ะ

  ตอบลบ
 21. หัวบล็อกสวยดีนะ ดูแล้วน่าศึกษามากๆๆเลย ใช้สีสันได้สดใสสวยงาม มีความสร้างสรรค์ในการตกแต่งดีมาก เนื้อหามองดูสบายตาน่าค้นหา สีตัวหนังสือดูแล้วไม่แสบตาดูแล้วสบายตา โดยรมถือว่าดีน่ะ ของให้เหมยรักษาคุณภาพที่ดีแบนี้ต่อไปน่ะ

  ตอบลบ
 22. บล็อกสวยมาก ด้วยรวมแล้วโอเคเลย สีสันสดใสสวยงาม เนื้อหาก้น่าสนใจ
  เหมาะที่จะใช้ในการหาความรู้ดีนะ เราว่า บล็อกเทอดูน่าสนใจดี

  ตอบลบ
 23. อย่าลืมแก้ ลิงค์บล็อกเรานะ http://tomnook553.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. ผลงานที่ดีย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าการตั้งใจทำงานใดๆด้วยความมานะพากเพียรจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จตามลำดับขั้นไปเรื่อยๆ ต่อจากนี้ไปเป็นการศึกษาทบทวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความบกพร่องในการพิมพ์ ขอให้ลัดดาวัลย์ศึกษาเล่าเรียนด้วยความสุขต่อไป

  ตอบลบ
 25. สวยมากเลยค่ะมีครบทุกองค์ประกออบตัวหนังสือมีสีสันเข้ากับพื้นมากคะอ่านแล้วสบายตาดี มีตัวกาตูนมาเสริมด้วยน่ารักดีคะ ลิงค์ รูปภาพ วีดีโอ ครบค่ะ สวยมาก และอย่าลืมไปคอมเม้นของเราด้วยนะ

  ตอบลบ
 26. บล็อกสวยมากค่ะมีครบเรยเนื้อหากำลังพอดี
  สีสันสวยงามดูแล้วไม่เบื่อตาน่าสนใจมากค่ะ
  มีวีดีโอและภาพให้ดูเพิ่มเติมด้วยบล็อกนี้ดูแล้วได้ความรู้ใหม่ๆหลายๆอย่างเรยค่ะ

  ตอบลบ
 27. หัวบล๊อกสวยมากนะ มีครบเลย ทั้งสีสัน ตัวหนังสือ รูปภาพ ดูแล้วสวยสบายตา ดูแล้วไม่น่าเบื่อ สว่นเนื้อหาก็กระชับ ตัวหนังสือสีสันสวยสบายตา มีวีดิโอ ชอบๆ ๆ

  ตอบลบ
 28. หัวบล๊อกเด่น ดึงดูดความสนใจแก่ผู้ต้องการเข้ามาศึกษา มีสีสัน ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตาไม่น่าเบื่อในการอ่านมากเกินไป เนื้อหาแน่น วีดีโอแยกเป็นหัวเรื่องอย่างสวยงาม จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ภาพรวมน่าสนใจมาก

  ตอบลบ
 29. เปิดบล็อกนี้เข้ามา สิ่งแรกที่เจอ ก็คือ หัวบล็อก หัวบล็อกดูเด่นและสวยงานมาก เนื่อหาครบถ้วน ตัวหนังสืออ่านแล้วสบายตา มีเสียงประกอบเบาๆ VDO มีครบถ้วนแยกเป็นหัวเรื่องที่จะต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดีมากๆ ภาพร่วมน่าสนใจดี เข้ามาดูกี่ครั้งก็ไม่น่าเบื่อ

  ตอบลบ
 30. สวัสดีครับ หัวบล็อกออกแบบได้สวยมาก ตัวหนังสือชัดเจน สีสันสดใส ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสืออ่านได้ง่าย สีสันสดใส มีรูปภาพ ทำให้น่าอ่าน เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างมีเพลง วิดีโอ บทความ รูปภาพ จัดแต่งได้สวยงามและสีบล็อกดูอ่อนหวานสบายตา โดยรวมสวยมากครับ สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 31. สวัสดีค่ะ เริ่มจากหัวบล็อกก็สวย ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี การใส่สีตัวอักษรที่อ่านแล้วดูสบายตา น่าอ่านมาก แนวคิดการออกแบบดูดีเป็นเอกลักษณ์ การจัดวางหน้าที่ลงตัว ลูกเล่นที่น่ารักสดใส วีดีโอที่น่าดู ข้อความที่อัดแน่นด้วยสาระความรู้ น่าเรียนรู้ น่าสนใจ อ่านแล้วไม่เบื่อ เป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยี่ยมชม สามารถนำเอาไปใช้ได้เป็นอย่างดี มีกระตุกมีดีเรบ้าง แต่เป็นเพราะเนื้อหาที่อัดแน่น ภาพรวมของบล็อกนี้สวยมากค่ะ

  ตอบลบ
 32. สวัสดีจร้าเหมย จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาๆ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากค่ะ แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร ฟอร์นก็สวย เนื้อหาเท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้ว อ่านง่าย สีสันหรือพวกรูปภาพทำให้หน้าอ่านมาก องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื้อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สามารถนำเอาไปเป้นแบบอย่างในชีวิตประจำได้เป้นอย่างดีเลย สรุปแล้วทำออกมาได้มาก

  ตอบลบ
 33. สวัสดีค่ะ เหมย จากการที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะคะ ดูเด่นสวยงามมากค่ะ เนื้อหาก็ครบถ้วนค่ะ อ่านแล้วสบายตาดีค่ะ สีพื้นหลังก็เข้ากันมากๆเลยนะคะ ส่วนวีดีโอน่าสนใจมากแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเลยค่ะ องค์ประกอบโดยรวมถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะ

  ตอบลบ